Mercedes-Benz „Meet Mercedes“ – Genf 2019

Ort: Genf (CH)
Kunde: Daimler AG
Lichtgestaltung, Fachplanung Beleuchtung: rgb GmbH
Fotos: Andreas Keller